Zachowanie poufności oraz ochrona danych osobowych jest dla Ośrodka Jeździeckiego Janiowe
Wzgórze Janusz Miłek, Janiowe Wzgórze 33, 35-213 Rzeszów (dalej Ośrodek), niezwykle ważne
i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki
ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka m.in.:

 • powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie
  przepisów o ochronie danych osobowych.
 • wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych
  osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa i Procedury zarządzania systemem informatycznym.
 • Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f
  RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych
przetwarzanych przez Ośrodek jako administratora danych, a dotyczących m.in. Gości Ośrodka,
Kontrahentów, Pracowników i Współpracowników oraz osób prowadzących korespondencję z
Ośrodkiem.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Zebrane dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG
zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza
prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Ośrodek przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki
będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
  przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
  okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę
do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce
Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Jasiński e-mail: iod@janiowewzgorze.pl
Ośrodek Jeździecki Janiowe Wzgórze Janusz Miłek, Janiowe Wzgórze 33, 35-213 Rzeszów.